Mukesh Salvi

Date of Birth                                       21st Aug 1984

Education                                            BFA (Painting) Rajasthan school of art, Jaipur                                                              2006

                                                            MFA (Painting) Rajasthan school of art,                                                                        Jaipur2008                                         

                                                          

                                                           WINGS group show of emerging artist of India, J.k.k, 

                                                             Jaipur, 2011            

                                                            Group show Ahmadabad ni ghufa. Ahamadbad 2011

Exhibition                                           Chitrakala parishad, Banglore 2010

                                                            Art expo malaysia 2009

                                                          13th art fair, J.K.K, jaipur 2009

                                                            Rupankar,Bharat bhawan.Bhopal.2009

                                                            Thane art center,Thane.M.H. 2009

                                                             Samanvai Art Gallery,jaipur 2009.

                                                            Visual Art center,Ahamdabad,2009.                                                                                      Verve group show Chaturdic Art

                                                            Gallery,JKK,Jaipur 2008

                                                            Sukrati Art Gallery, JKK, Jaipur 2008

                                                            Lalit kala Academy, Chennai 2007

                                                            Sukrati Art Gallery, JKK, Jaipur 2008

                                                            Parijat II Jawahar kala Kendra, Jaipur 2007

                                                            TASSAWOR Chahal Art Gallery, Jaipur 2007

                                                            ALUMINI Show, JKK, Jaipur 2007

                                                            Nehru Hall, Salumber, Udaipur (Raj.)

                                                            Exhibition at rajasthan school of art Jaipur

                                                            49th state art exhibition, lalit kala academy                                                                            Jaipur.

                                                            25th 26th student art exhibition, LKA, Jaipur

 

Achievements                                     1st prize artist categary by dainik bhaskar2009

                                                            1st prize in art fair by R.L.K.A. jaipur 2009

                                                            Student state Award by R.L.K.A, Jaipur 2006

                                                            Merit Certificate, Kalavart Nyas, Ujjain 2006

                                                            Student Scholarship by R.L.K.A, Jaipur 2006,07

                                                            Best Exhibit at the Annual art Exhibition, Rajasthan                                                        school of Art, Jaipur 2003,04,06

                                                            Best student of the year, RSA, Jaipur 2003

                                                            1st Prize by State Education Authority 200,01

 

Camp& Workshop                              All India Seniors Student Graphic Workshop by                                                                         Bharat Bhawan, Bhopal M.P 2005,06

                                                            VARIATION  Camp of young Artist from all over                                                                         India, Chennai 2007

                                                            National Haroti Art Festival, Kota, Rajasthan 2008                                                                Kalavart Nyas, Ujjain 2006

                                                            Artist Workshop by L.B.S.Girls College, Murlipura                                                                    Jaipur 2008

                                                            National schulpture camp organize by J.K.K, Jaipur